Find Metoder og værktøjer

Nedenfor finder du den model over en Entreprenørskabs-PBL proces, der danner udgangspunkt for SEAs arbejde med udvikling af de studerendes entreprenante kompetencer. Modellen kan i sig selv anvendes som et værktøj til at planlægge en entreprenant PBL-proces. Sammen med modellen finder du en oversigt over metoder og værktøjer, du kan anvende i din undervisning. Værktøjerne er kategoriseret efter, hvilken fase af en Entreprenørskabs-PBL-proces de knytter sig til. 

Procesmodellen for Entreprenørskabs-PBL

Med procesmodellen for Entreprenørskabs-PBL-projekter sætter vi fokus på, at der i et entreprenørskabsorienteret projektforløb er et mere bevidst fokus på nytænkning og værdiskabelse end i et traditionelt projektforløb. Modellen indeholder samme elementer som et traditionelt PBL forløb, men beriger læreprocessen med et særligt fokus på det iterative aspekt, hvor studerende får mulighed for at gennemløbe faserne i modellen flere gange. Desuden viser modellen, at resultatet der sigtes mod, både er læring for de studerende og ny værdiskabelse for eksterne parter.

Værktøjer til hver fase i modellen

 • +

  Gruppedannelse – undren og ideer til problemfelt

  Processen starter med, at gruppen dannes, hvorefter de studerende søger efter projektideer bl.a. med udgangspunkt i deres egne undringer, interesser og erfaringer (fx sustainability, technology, health, hverdagsproblemer, studie etc.). På den baggrund genererer gruppen mange forskellige ideer. Fold menuen ud og find værktøjer til denne fase.

   

 • +

  Perspektiv og problemforståelse

  De mange ideer skal nu kvalificeres som basis for udvælgelse. Dette vil typisk ske gennem hurtige runder i cyklussen, hvor problem og løsningsmuligheder bliver udforsket via desktop research og inddragelse af det umiddelbare netværk. Fold menuen ud og find værktøjer til denne fase.

   

 • +

  Valg af metoder og teorier

  Med udgangspunkt i den valgte idé drøfter de studerende mulige teorivalg, empiriindsamlings- og undersøgelsesmetoder til at kvalificere og perspektivere problemstillingen. Kurser og studierelevant litteratur indgår løbende som inspiration og problemstilingen kvalificeres yderligere, efterhånden som ny viden tilegnes. Fold menuen ud og find værktøjer til denne fase.

   

  Værktøjer til denne fase

  Klik på værktøjet for at downloade PDF-beskrivelsen af værktøjet.

   

 • +

  Udforskning af antagelser

  I denne fase gennemfører gruppen flere iterationer, hvor der tages flere inputtyper i brug og dykkes dybere ned i disse. I interaktion med relevante aktører (fx kunder, brugere investorer mv.) analyserer, kreerer, validerer gruppen resultater, der gradvis forbedres, ændres og dokumenteres. Hvis læringsloopet afslører for store problemer med værdiskabelsen eller andre tilbageslag, kan gruppen lave et skift i væsentlige parametre (f.eks. markedssegmentet) eller vælge en helt ny idé. Fold menuen ud og find værktøjer til denne fase.

   

  Værktøjer til denne fase

  Klik på værktøjet for at downloade PDF-beskrivelsen af værktøjet.

   

 • +

  Eksperimenter

  Eksperimenter handler om at prøve noget af, se hvilke resultater, det fører med sig, lære af det og så forsøge sig igen. Gruppen foretager her mange (kreative) metodiske valg af, hvordan man mest effektivt kan få data (fx interviews, spørgeskemaer og test). Gruppen validerer også hypoteser og samler resultaterne i en prototype (en hurtig og ufærdig version af ideen i form af fx et produkt eller en proces). Feedbacken som gruppen modtager i denne fase, sender dem videre eller tilbage gennem faserne. Fold menuen ud og find værktøjer til denne fase.

   

  Værktøjer til denne fase

  Klik på værktøjet for at downloade PDF-beskrivelsen af værktøjet.

   

 • +

  Outcome: Ny værdiskabelse for andre og læring for de studerende

  Når projekttiden er gået, og mange cyklusser er gennemløbet, dokumenterer gruppen deres læring og værdiskabelsen i en rapport og evt. en endelig prototype, der kan præsenteres for samarbejdspartneren. Med udgangspunkt i feedback og refleksion over projektet samt lærings- og værdiskabelsesprocessen, øger de studerendes deres akademiske læring, og får samtidig konkrete erfaringer og udvikling af deres entreprenante kompetencer. Fold menuen ud og find værktøjer til denne fase.

   

  Værktøjer til denne fase

  Klik på værktøjet for at downloade PDF-beskrivelsen af værktøjet.

   

Genvej til værktøjer

1-2-gruppe

1-2-gruppe fremmer det entreprenante mindset med plads til kreativitet og innovation gennem gruppedannelse og gruppearbejde. Metoden fremmer, at gruppen bruger tid på at generere ideer, og at flere ideer udvikles, inden gruppen diskuterer og udvælger ideerne. 
Klik her for at download værktøjet.

Billedfremstillelse

Billedefremstillelse sætter fokus på konceptualisering i den indledende fase af et entreprenørskabs-PBL-projekt. Værktøjet har især fokus på samarbejdsprocesser og fælles tematisering, og det bidrager til, at studerende kommer til at tale sammen og interessere sig for hinandens forståelser af forskellige fænomener.
Klik her for at downloade værktøjet.

FIE-modellen

FIE-modellen kan understøtte udviklingen af et nyt entreprenørskabs-PBL-projekt, hvor FIE bliver et forstudie til selve projektet. Værktøjet kan også bruges i selve projektet, hvor det kan øge sandsynligheden for, at projektet skaber værdi for de studerende og for de involverede samarbejdspartnere. 
Klik her for at downloade værktøjet.

Fremtidsværksted

Fremtidsværkstedet guider de studerende igennem centrale dimensioner af en innovationsproces fra problemidentifikation til virkeliggørelse. Det sker med hjælp fra regler og strukturer, der på en demokratisk måde, understøtter en samarbejdsbaseret innovationsproces.
Klik her for at downloade værktøjet.

Learning Plan

Learning plan kan fungere som et effektivt progressionsværktøj for en iværksætter- eller projektgruppe under udvikling og gennemførelse af projektet. Værktøjet understøtter alle faser i et entreprenørskabs-PBL-projekt. 
Klik her for at downloade værktøjet.

Metode for introduktion til business cases

Metode til introduktion af business cases sikrer værdiskabelsen i et projekt ved at indføre læringsmål omkring business cases og cost-benifit analyse. Værktøjet er en eksemplificering af, hvordan man kommer igennem hele processen i et entreprenørskabs-PBL-projekt. 
Klik her for at downloade værktøjet.

Mini-projektet

Mini-projektet understøtter problemorienteringsfasen i et entreprenørskabs-PBL-projekt. Metoden sigter imod at kombinere og anvende teorier, metoder og teknikker til at løse en kompleks ide til entreprenørskab. 
Klik her for at downloade værktøjet.

Objektteater & Sandboxing

Objektteater & Sandboxing relaterer sig til alle faser i et entreprenørskabs-PBL-projekt, dog med størst bidrag til udforskning af antagelser, eksperimenter og værdiskabelse. Værktøjet kan bl.a. fungere som et kommunikationsredskab mellem en projektgruppe og dens samarbejdspartnere, herunder vejlederen. .
Klik her for at downloade værktøjet.

Professionel undren og undringsværkstedet

Professionel undren og undringsværkstedet kan fungere som understøttende procesværktøjer for studerende ift. udvikling af problemforståelse, læring, dannelse og entreprenante kompetencer. Metoderne kan understøtte deltagernes engagement og fordybelse i gruppen, gruppens samlede arbejdsproces og dens løbende refleksioner. 
Klik her for at downloade værktøjet.

Teamkey

Teamkey er koblet til gruppens samlede proces og sætter bl.a. fokus på den enkeltes personlige forudsætninger og disses betydning for gruppens og egne valg i projektforløbet. Igennem samarbejdet med omverdenen medvirker værktøjet til øget selvindsigt og læring om ens egen og andres kompetencer og entreprenante mindset.
Klik her for at downloade værktøjet.

Download værktøjshæfte

I samarbejde med 9 forskere fra en bred vifte af fagmiljøer på AAU har vi udviklet et værktøjshæfte, der henvender sig til undervisere, der ønsker at arbejde med at udvikle de studerendes entreprenante kompetencer gennem den daglige undervisning.

Klik her for at downloade værktøjshæftet på dansk.

Click here to download the tool book in English.

Gruppen bag

Værktøjshæftet er udarbejdet i forbindelse med projek­tet ”PBL og entreprenørskab – Sammenkobling og udvikling af begreber og praksis der fremmer entreprenante kompetencer på tværs af AAU”. Projektet er gennemført i perioden 2017-2019 i et samarbejde mellem SEA ved AAU Innovation og en udviklings­gruppe bestående af en række forskere fra AAU, der alle har erfaring med entreprenør­skabsundervisning og –forskning.

UDVIKLINGSGRUPPEN BESTÅR AF:

REDAKTION:

Samarbejdspartnere

Projektet, som udarbejdelsen af hæftet er en del af, er gennemført med økonomisk støtte fra Fonden for Entreprenørskab og Spar Nord Fonden.

Fonden for entrepren�rskab

Spar Nord Fonden