Entreprenørskabs-PBL som didaktisk udgangspunkt

Sammen med forskere fra en bred vifte af fagmiljøer på AAU har vi arbejdet med at kombinere PBL og Entreprenørskab i en definition af entreprenørskabsundervisning samt en model herfor, som vi sigter mod, at alle AAU undervisere uanset faglighed kan relatere til. Igennem dette arbejde er vi kommet frem til begrebet ”Entreprenørskabs-PBL”, som dækker over processer, der giver de studerende mulighed for at skabe ny værdi for eksterne parter og samtidig bevidst udvikle entreprenante kompetencer og et entreprenant mindset.

Procesmodellen for Entreprenørskabs-PBL

Med procesmodellen for Entreprenørskabs-PBL-projekter sætter vi fokus på, at der i et entreprenørskabsorienteret projektforløb er et mere bevidst fokus på nytænkning og værdiskabelse end i et traditionelt projektforløb. Modellen indeholder samme elementer som et traditionelt PBL forløb, men beriger læreprocessen med et særligt fokus på det iterative aspekt, hvor studerende får mulighed for at gennemløbe faserne i modellen flere gange. Desuden viser modellen, at resultatet der sigtes mod, både er læring for de studerende og ny værdiskabelse for eksterne parter.

Faser i procesmodellen

Hver fase af Entreprenørskabs-PBL processen har forskellige metoder, værktøjer og processer, som undervisere og studerende kan vælge at anvende. Dermed bliver hvert entreprenant PBL-projekt/forløb unikt for hver gruppe og kan tilpasses de enkelte uddannelsers læringsmål.

Læs mere om faserne
og tilhørende værktøjer

 

Definition af Entreprenørskabs-PBL

Vores definition af Entreprenørskabs-PBL bygger på en forståelse af, at de studerende gennem traditionelle PBL- projekter udvikler en række kompetencer, der kan anses som værende entreprenante. På baggrund af bl.a. Fonden for Entreprenørskabs definition af Entreprenørskab, samt EntreComp modellen arbejder vi ud fra følgende definition:

”Entreprenørskabs-PBL er en studieform, hvor de studerende gennem iterative læreprocesser ud­vikler et entreprenant mindset i et problemori­enteret projektarbejde. Undren udgør drivkraf­ten, hvor teoretisk, metodisk og empirisk viden omsættes til ny værdiskabelse gennem målrettet handlen på et etisk grundlag og i samspil med re­levante interessenter.” (Entreprenørskabs-PBL-udviklingsgruppen 2019)

Med denne definition lægger vi vægt på to entreprenørskabsorienterede fokusområder, som kan berige PBL-tilgangen:

1. Værdiskabelse for andre samt udviklingen af det entre­prenante mindset

I et Entreprenørskabs-PBL projekt arbejder de studerende mere bevidst med at skabe ny værdi for andre og herigennem udvikle et entreprenant mindset. Værdiskabelsen og det entreprenante mindset er essentielle for at udvikle entreprenante kompetencer, og disse er derfor integreret i den måde SEA arbejder med entreprenørskabsundervisning.

2. Uforudsigelighed og iteration

I et Entreprenørskabs-PBL projekt ser vi en større uforud­sigelighed end i et traditionelt PBL projekt, fordi det er centralt, at de studerende skaber ny værdi. Dvs. at de ikke nødvendig­vis kan finde løsninger på problemet i noget, som allerede eksisterer. Hertil kommer, at inddragelsen af interessenter og deres perspektiv på, hvad der er værdifuldt gør det svæ­rere at kontrollere resultatet af PBL-processen. Her mener vi, at det er vigtigt, at ”fejl” og uforudsigelighed undervejs i processen kan styrke de studerendes læring. Deres re­fleksion over fejl og uforudsigelighed og handlig herpå, vil få dem til at gennemløbe forskellige faser i den entreprenante proces flere gange, og hermed styrkes deres problem- og kontekstforståelse. Udbyttet ved et Entreprenørskabs-PBL projekt er således ikke kun produktet (værdiskabelsen og evt. projektrapport/ eksamen) men læreprocessen i sig selv, fordi den giver de erfaringer, som er nødvendige for at udvikle entreprenante kompetencer.

Klik her for at læse mere om det teoretiske grundlag for definitionen i kapitel 1 i værktøjshæftet.

Download værktøjshæfte

I samarbejde med 9 forskere fra en bred vifte af fagmiljøer på AAU har vi udviklet et værktøjshæfte, der henvender sig til undervisere, der ønsker at arbejde med at udvikle de studerendes entreprenante kompetencer gennem den daglige undervisning.

Klik her for at downloade værktøjshæftet på dansk.

Click here to download the tool book in English.

Gruppen bag

Værktøjshæftet er udarbejdet i forbindelse med projek­tet ”PBL og entreprenørskab – Sammenkobling og udvikling af begreber og praksis der fremmer entreprenante kompetencer på tværs af AAU”. Projektet er gennemført i perioden 2017-2019 i et samarbejde mellem SEA ved AAU Innovation og en udviklings­gruppe bestående af en række forskere fra AAU, der alle har erfaring med entreprenør­skabsundervisning og –forskning.

UDVIKLINGSGRUPPEN BESTÅR AF:

REDAKTION:

Samarbejdspartnere

Projektet, som udarbejdelsen af hæftet er en del af, er gennemført med økonomisk støtte fra Fonden for Entreprenørskab og Spar Nord Fonden.

Fonden for entrepren�rskab

Spar Nord Fonden